Monday, August 15, 2011

Merhaba werft aan: extra info (2)

Meer informatie over Merhaba: vacature projectmedewerkerMeer info over de organisatie


Merhaba vzw, een organisatie ontstaan uit LGBTQI behorend tot etnisch-culturele minderheden, zet zich in voor het welzijn, de emancipatie, de maatschappelijke participatie en acceptatie van LGBTQI met etnisch-culturele roots. Als organisatie doet ze dit door enerzijds zo laagdrempelige als mogelijk te zijn, met respect voor de zelfdefinitie van de doelgroepen (LGBTQI) en anderzijds met respect voor het tempo van haar omgeving (etnisch-culturele minderheden). Merhaba informeert en sensibiliseert zowel de allochtone als de autochtone gemeenschappen en diensten over de thematiek. Tegelijk draagt Merhaba bij tot de interculturalisering van de LGBTQI-beweging, de hulp- en dienstverlening, het onderwijs, het middenveld, de maatschappij. Met een meervoudige identiteit shift Merhaba tussen verschillende referentiekaders en maatschappelijke groepen. Van hieruit gaat ze met allen op respectvolle manier de dialoog aan en bouwt aan bruggen tussen de verschillende groepen onderling.

Doelen : Versterken van het zelfbeeld en de zelfacceptatie van LGBTQI met niet-westerse roots, LGBTQI zonder papieren, asielzoekers en vluchtelingen en stimuleren van zelfredzaamheid en zelfontplooiing. Empowerment en emancipatie. Bestrijden van discriminatie en stigmatisering mbt gender en seksuele oriëntatie, ongeacht het heteroseksuele of homoseksuele personen betreft ; strijden tegen de mechanismen van seksisme, heteroseksisme en heteronormativiteit die aan de basis liggen van homofobie. Belangenverdediging, informatie en sensibilisering. Bijdragen tot een betere acceptatie van LGBTQI met niet-westerse roots in hun eigen gemeenschap(pen); bevorderen van maatschappelijke participatie; bijdragen tot de interculturalisering van de LGBTQI-beweging, het middenveld, de hulp- en dienstverlening. Bevorderen van respect en tolerantie voor diversiteit; bijdragen tot een samenleving waarin ieder zijn plaats durft, kan en mag innemen.

Activiteiten : Laagdrempelig onthaal, counseling en doorverwijzing: intern en/of naar een netwerk van gevormde partners, diensten, hulpverlenende instanties, het vrijetijdsaanbod, …; praatcafés (MerhaBar), Party’s (Arab Funky Party, Souk del Mundo), socio-culturele en educatieve activiteiten, debatten, blog, … Ondersteuning van de vereniging/zelforganisatie; Informatieverstrekking aan en over de doelgroep ; campagnes; sociale acties; ontwikkelen van een vormingsaanbod en bijhorende materialen voor de verschillende doelpublieken (hulpverleners, begeleiders, leraren, LGBTQI-onthaalgroepen, socio-culturele organisaties, …) ; sensibilisering van de diverse doelpublieken; participatie aan het maatschappelijke debat; belangenbehartiging, vertegenwoordiging ; contacten met andere organisaties, overheid, diensten, pers, studenten, leerkrachten, …; uitbouwen van netwerken in functie van uitwisseling, samenwerking, doorverwijzing en complementariteit; news watching; website.


No comments: